logo-loader

Politica de confidențialitate și cookie

DEFINIȚII

Noțiunile utilizate în acest document:

  • Date cu caracter personal (în continuare „date”) înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau indirect („subiect de date”), definită ca o persoană fizică a cărei identitate poate fi stabilită direct sau indirect,
  • Prelucrare înseamnă acțiunea (operațiunea) sau serie de acțiuni (operațiuni) efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seriilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal,
  • Subiect de date înseamnă orice persoană ale cărei date sunt prelucrate,
  • Legea privind protectia datelor cu caracter personal – Legea Republicii Moldova privind protectia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011
  • RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor) – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ CE (Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal).

Dacă doriți să aflați detalii despre colectarea și utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal, vă rugăm să citiți acest document.

DISPOZIȚII GENERALE

Cine poartă răspundere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Solidarity Fund PL in Moldova (în continuare „SFPL în Moldova”)

Denumirea completă: Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Varșovia, Sucursala Chișinău

Sediul organizației: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 27, of. 45, MD-2012

Cod fiscal (IDNO) 1013620007086

IBAN MD69MO2224ASV64024217100

BC „OTP Bank” SA, sucursala nr. 29 „Ialoveni”

e-mail: info@solidarityfund.md

SFPL în Moldova prelucrează datele cu caracter personal numai în legătură cu misiunea și scopurile prevăzute în statutul organizației.

În ce temei legal sunt prelucrate datele cu caracter personal de către SFPL în Moldova ?
SFPL în Moldova poate prelucra categorii obișnuite de date cu caracter personal din următoarele motive:

prelucrarea are loc după obținerea consimțământului, sau

prelucrarea are loc în legătură cu activitățile premergătoare încheierii contractului și executarea contractului, în care părți sunt subiectul de date și SFPL în Moldova;

prelucrarea este necesară din cauza obligațiilor legale care revin SFPL în Moldova (de exemplu, dispozițiile legislației muncii, dispozițiile privind asigurările și impozitele),

prelucrarea este efectuată în scopul îndeplinirii intereselor legitime ale SFPL în Moldova legate de îndeplinirea sarcinilor statutare.
Cât timp durează prelucrarea datelor cu caracter personal?
Datele cu caracter personal se prelucrează cel mult pentru perioada de timp prevăzută pentru atingerea scopului prelucrării, dacă contractele care obligă SFPL în Moldova și legislația general aplicabilă nu prevăd alte perioade de timp. În acest caz, SFPL în Moldova va informa cu privire la perioada de prelucrare a datelor și motivele prelungirii sau reducerii acesteia.
Ce drepturi are subiectul de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către SFPL în Moldova ?
În timpul prelucrării datelor cu caracter personal de către SFPL în Moldova, subiectul de date are următoarele drepturi în conformitate cu prevederile RGPD:

dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în special, informații privind scopul, pe ce bază și de către cine sunt prelucrate, precum și cui sunt furnizate).

dreptul de a depune o pretenție împotriva SFPL în Moldova cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

dreptul de a-și controla datele și prelucrarea acestora prin exercitarea drepturilor sale, și în special:
• dreptul de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal, inclusiv de a obține informații privind modul, scopul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor și de a obține o copie a datelor prelucrate de SFPL în Moldova;
• dreptul de a solicita corectarea sau modificarea datelor cu caracter personal;
• dreptul de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal. SFPL în Moldova va admite cererea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
o datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate,
o consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a fost revocat, iar SFPL în Moldova nu are alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
o subiectul de date se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal și din partea SFPL în Moldova nu există temeiuri legale imperative pentru prelucrare, în ciuda obiecției,
o datele au fost prelucrate ilegal,
o datele trebuie șterse în scopul îndeplinirii obligației legale.
Dreptul la ștergere nu se aplică datelor prelucrate conform legii în vigoare, sau datelor prelucrate pentru a stabili, a proteja, a apăra potențiale revendicări;
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. SFPL în Moldova va admite cererea dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
o datele sunt incorecte – se impune o restricție pentru perioada în care SFPL în Moldova poate verifica corectitudinea datelor,
o datele sunt prelucrate ilegal, dar subiectul de date nu dorește ca SFPL în Moldova să le șteargă,
o datele nu mai sunt solicitate de către SFPL în Moldova, dar pot fi solicitate de către subiectul de date pentru a stabili, afirma sau apăra o pretenție,
o subiectul de date declară o obiecție împotriva prelucrării datelor sale – restricția este pusă în aplicare până când se stabilește că motivele legitime ale SFPL în Moldova prevalează asupra motivelor de obiecție;
• dreptul de a-și transmite datele dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ sau este necesară pentru încheierea și executarea unui contract la care subiectul de date este parte;
• dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă o astfel de prelucrare se bazează pe interesele legitime ale SFPL în Moldova;
• dreptul de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, iar revocarea consimțământului nu afectează legalitatea acțiunilor întreprinse înainte de revocarea consimțământului.
Pentru a beneficia de drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați SFPL în Moldova direct prin e-mail: info@solidarityfund.md. Ne străduim să vă protejăm drepturile în cel mai bun mod posibil.
Dacă considerați că prelucrarea încalcă prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova la adresa str. Serghei Lazo nr.48, mun. Chișinău, MD -2004, tel. +373 22 820 801, fax: +373 22 820 810, site-ul web: www.datepersonale.md, email: centru@datepersonale.md.
Poate SFPL în Moldova să transmită datele cu caracter personal altor subiecți?
De regulă, SFPL în Moldova nu transmite datele cu caracter personal altor subiecți. Cu toate acestea, în anumite situații, transmiterea datelor cu caracter personal poate fi necesară sau inevitabilă pentru a atinge scopurile prelucrării.
Subiecții către care SFPL în Moldova poate transmite date cu caracter personal sunt următorii:
• Partenerii SFPL în Moldova
• Companii care furnizează servicii IT și întreținere de servere,
• Companii care furnizează servicii de telecomunicații,
• Consilieri juridici externi,
• Autoritățile fiscale și băncile,
• Autoritățile publice medicale/asistență socială și companii de asigurări,
• Auditori.
De asemenea, SFPL în Moldova poate furniza date cu caracter personal pentru a răspunde la solicitările autorităților publice și judiciare abilitate (de exemplu, procuratură, instanțe de judecată, poliție, direcții), precum și la solicitarea organizațiilor care îi cofinanțează activitățile și monitorizează utilizarea fondurilor.


INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE SITE-UL SFPL ÎN MOLDOVA ȘI ÎN REȚELE DE SOCIALIZARE


I. Vizitatorii site-ului web SFPL în Moldova

Vizitând site-ul web al SFPL în Moldova, subiectul de date rămâne anonim până când acesta decide altfel. Informațiile conținute în jurnalele de sistem (de exemplu, adresa IP ) sunt utilizate de SFPL în Moldova în scopuri tehnice legate de administrarea serverului. În afara de aceasta, adresele IP sunt utilizate pentru a colecta informații demografice generale, statistice, cum ar fi regiunea din care se conectează subiectul de date. Prin urmare, furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, iar refuzul furnizării acestora nu are nicio consecință pentru vizitatorul site-ului web.
Pe site-ul nostru utilizăm module ”cookie” și tehnologii similare, denumite cumulativ în continuare cookie.
Temeiul legal pentru colectarea datelor cu caracter personal obținute prin utilizarea de cookie -uri este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Datele citite din cookie -uri sunt utilizate pentru:
• adaptarea site-ului web la setările individuale ale persoanei care îl utilizează, cum ar fi alegerea modului de stocare a modulelor cookie pe dispozitivul dumneavoastră sau a limbii de afișare,
• efectuarea analizei statistice a vizitatorilor site-ului web, cum ar fi statisticile privind vizitele site-ului web, care vor fi utilizate, în special, pentru a dezvolta strategii de dezvoltare și de creștere a transparenței site-ului web.
Datele sunt prelucrate până la atingerea scopurilor pentru care au fost colectate (așa cum este menționat mai sus) sau până când dumneavoastră veți declara în mod expres obiecția împotriva prelucrării acestora sau până când cookie -urile nu vor fi șterse de pe dispozitivul pe care îl utilizați, atunci când vă conectați la site-ul SFPL în Moldova — în funcție de ceea ce se întâmplă mai întâi.
Mai multe informații despre modulele cookie, inclusiv despre modul de gestionare și ștergere a modulelor cookie, pot fi găsite în secțiunea „ Politica Cookies” de mai jos.


II. SFPL în Moldova și rețele de socializare


Date despre utilizatorii site-ului SFPL în Moldova pot proveni, de asemenea, în rezultatul utilizării plug-in-urilor rețelelor de socializare disponibile pe site-ul web.
Colaborarea cu Facebook:
În conformitate cu formularea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 5 iunie 2018 (nr. dosarului C -210/16), cooperatorul datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Fanpage SFPL în Moldova este Meta Platforms Ireland Ltd (anterior: Facebook Ireland Ltd; «Facebook»).
În afară de această, în legătură cu formularea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 29 iulie 2019 (nr. dosarului. C -40/17), Facebook este și cooperator al datelor cu caracter personal ale persoanelor care utilizează plug-in-ul Facebook, plasat pe site-ul SFPL în Moldova.
Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către compania Facebook, precum și drepturile și setările de confidențialitate pot fi găsite în Politica de confidențialitate Facebook >>>>>
Întrucât colaborarea dintre SFPL în Moldova și Facebook implica gestionarea în comun a datelor cu caracter personal, subiectul de date este în drept să primească extrasul privind acordurile încheiate între Facebook și SFPL în Moldova cu privire la gestionarea în comun. Extrasul cu cele mai importante informații este disponibil aici >>>>>
Colaborarea cu Twitter:
Organizația care poartă răspundere în comun pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor profilului SFPL în Moldova pe site-ul Twitter.com și ale celor, care utilizează plug-in-ul Twitter pe site-ul SFPL în Moldova este Twitter International Company, cu sediul în Irlanda („Twitter”).
Scopul și domeniul de aplicare al colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către Twitter , precum și drepturile și setările privind confidențialitatea pot fi găsite în Politica de confidențialitate Twitter >>>>>
Colaborarea cu YouTube (Google):
YouTube este un serviciu oferit de compania Google. Compania Google Ireland Limited («Google») poartă răspundere în comun pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor profilului SFPL în Moldova pe site-ul YouTube.com și persoanele care utilizează plug-in-ul YouTube pe site-ul SFPL în Moldova.
Scopul și domeniul de aplicare al colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către compania Google, precum și drepturile și setările de confidențialitate pot fi găsite în Politica de confidențialitate Google >>>>>
De unde obține SFPL în Moldova date în legătură cu colaborarea cu furnizorii de rețele de socializare?
Prin colaborarea cu furnizorii de rețele de socializare, SFPL în Moldova obține date cu caracter personal parțial direct de la utilizatorii site-ului său web și parțial din profilurile utilizatorilor de pe aceste rețele de socializare.
• În măsura în care SFPL în Moldova primește date direct de la subiectul de date, furnizarea datelor cu caracter personal este în întregime voluntară, iar nefurnizarea acestor date nu are consecințe pentru subiectul de date.
Puteți utiliza site-ul web și profilurile SFPL în Moldova pe rețelele de socializare fără a furniza date cu caracter personal și rămânând în permanență anonim (în situațiile, în care Dvs. doar navigați pe site sau pe oricare dintre profilurile SFPL în Moldova de pe aceste portaluri, fără a interacționa cu plug-in-urile sau cu aceste profiluri).
• În măsura în care SFPL în Moldova primește date despre subiect în calitate de utilizator de la profilurile din rețelele de socializare în legătură cu interacțiunea cu plug-in-urile, datele referitoare la subiectul de date vor fi dezvăluite sub formă de rezumate statistice anonime produse de furnizorii rețelelor de socializare (Facebook, Twitter, Google).
• În măsura în care SFPL în Moldova primește date de la profilurile rețelelor de socializare în legătură cu interacțiunea subiectului de date cu profilul SFPL în Moldova pe aceste site-uri ale rețelelor de socializare, dezvăluirii sunt supuse toate datele plasate pe profil care sunt marcate ca „Publice” sau pe care subiectul le pune în mod explicit la dispoziția SFPL în Moldova prin profil, marcând setările de confidențialitate ale subiectului în așa mod, încât acestea să poată fi citite. La fel ca și în cazul plug-in-urilor, atunci când subiectul interacționează cu profilurile SFPL în Moldova în rețelele de socializare, SFPL în Moldova poate primi, de asemenea, rezumate statistice anonime de la furnizorii rețelelor de socializare (Facebook , Twitter, Google), care sunt întocmite ținând cont de datele subiecților.
Cum și pentru ce SFPL în Moldova utilizează datele în legătură cu colaborarea cu furnizorii de rețele de socializare?
SFPL în Moldova prelucrează datele cu caracter personal pentru a crea analize, statistici și rezumate care vor servi la îmbunătățirea eficienței SFPL în Moldova și elaborarea strategiilor de dezvoltare – în marea majoritate a cazurilor, astfel de statistici sunt create pe baza datelor fără caracter personal sau anonime. În unele cazuri, pot fi utilizate date cu caracter personal colectate pe baza modulelor cookie. Dacă datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop, acestea vor fi prelucrate pe baza necesității de a respecta interesul legitim al SFPL în Moldova sub forma desfășurării de activități analitice și statistice care vizează dezvoltarea SFPL în Moldova.
De asemenea, datele cu caracter personal furnizate de subiecți în limitele profilurilor sale în rețele de socializare vor fi prelucrate în scopul schimbului de informații despre SFPL în Moldova, funcționarea acestuia și inițiativele întreprinse, precum și în scopul informării despre activitățile SFPL în Moldova, în vederea realizării intereselor sale legitime.
În legătură cu funcționarea rețelelor de socializare, poate avea loc crearea de profiluri de utilizator, adică crearea unui profil care să conțină informații despre interesele sau trăsăturile individuale ale utilizatorului. Unele funcții oferite de furnizorii de rețele de socializare permit colectarea de date cu caracter personal și crearea de statistici și rezumate pe baza acestora, pe care SFPL în Moldova le poate utiliza pentru a adapta contentul furnizat utilizatorilor. Totodată, deciziile, bazate pe profilurile create, nu vor fi luate în mod automat.
Cine poate accesa datele?
Datele colectate de SFPL în Moldova în legătură cu plug-in-urile rețelelor de socializare și prin intermediul profilurilor rețelelor de socializare, de asemenea, vor fi prelucrate de furnizorii acestor rețele de socializare în calitate de controlori de date comuni, în scopurile și în modul stabilit în propriile politici de confidențialitate. Aceste date pot fi prelucrate în afara Spațiului Economic European (SEE), iar furnizorii de rețele de socializare garantează respectarea confidențialității atunci când prelucrează datele în afara SEE. Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale furnizorilor pentru mai multe informații privind confidențialitatea.
În afară de aceasta, datele cu caracter personal pe care subiectul le face publice pe site-urile rețelelor de socializare, pot fi accesibile unui public nerestricționat, inclusiv publicului din țări din afara Spațiului Economic European (SEE). Întrucât SFPL în Moldova nu controlează conținutul pe care subiectul îl postează pe rețelele de socializare, vă încurajăm să distribuiți rațional contentul.

POLITICA DE COOKIE

Ce sunt cookie-urile ?

Cookie -urile sunt date informatice, în special fișiere text, care sunt stocate pe hard disk-ul dispozitivului utilizatorului site-ului web și sunt destinate utilizării pe site-urile web. Mai multe informații despre cookie -uri puteți găsi aici: link
Cum și pentru ce SFPL în Moldova utilizează cookie -urile?
În cadrul site-ului său SFPL în Moldova utilizează cookie-uri permanente, funcționale, care permit reținerea setărilor subiectului de date pentru site-ul web, precum și fișiere analitice furnizate de terți care poartă întreaga responsabilitate pentru tehnologia cookie -urilor utilizată.
Pentru a afla ce cookie -uri sunt setate pe site-ul SFPL în Moldova, vă rugăm să utilizați setările din browserul pe care îl utilizați pentru a vă conecta la site-ul nostru.
SFPL în Moldova nu combină datele de utilizare și informațiile conținute în modulele cookie cu alte date deținute sau la care SFPL în Moldova ar putea avea acces.
Gestionarea cookie-urilor
Puteți modifica setările de gestionare a modulelor cookie. Browser-ul dvs. de internet vă permite să ștergeți modulele cookie deja stocate. Dacă nu doriți ca, în viitor, cookie -urile să fie stocate pe dispozitivul dumneavoastră, puteți modifica setările browser-ului dumneavoastră. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că dezactivarea sau restricționarea utilizării cookie -urilor necesare pentru a vă menține preferințele poate face dificilă, și în cazuri extreme imposibilă, utilizarea site-ului nostru web (de exemplu, obligându-vă să selectați de fiecare dată limba în care este afișat site-ul SFPL în Moldova).


INFORMATII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU DIVERSELE PROCESE DESFASURATE DE SFPL ÎN MOLDOVA


I. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectelor de granturi și parteneriat implementate de SFPL în Moldova – informații pentru Solicitanți (persoane de contact și persoane care reprezintă Solicitanții).
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a desfășura un concurs de granturi sau un concurs de cereri de parteneriat, și anume:
• asigurarea posibilității de a aplica pentru obținerea fondurilor prin intermediul unui concurs de cereri de granturi sau de parteneriat și de a asigura legătura cu Solicitantul;
• analizarea si evaluarea propunerii de proiect si selectarea subiecților care vor primi finanțare.
Domeniul de aplicare al datelor care se prelucrează include: numele, prenumele și funcția persoanei de contact sau a persoanei care reprezintă Solicitantul, adresa de corespondență, numărul de telefon, denumirea și datele de înregistrare ale organizației, informații despre persoanele-cheie în implementarea proiectului (funcția și atribuțiile).
Furnizarea de către Solicitant a datelor de contact și a datelor persoanelor care reprezintă organizația este necesară pentru organizarea concursului de propuneri. Furnizarea altor date este voluntară.
Datele sunt prelucrate pe baza consimțământului și în scopuri justificate legal ale SFPL în Moldova până în momentul evaluării cererii și selectării subiecților care urmează să fie finanțate, iar ulterior pentru perioada necesară pentru a asigura eventualele pretenții ale SFPL în Moldova și pentru a demonstra responsabilitatea acțiunilor sale.
Aceste date vor fi puse la dispoziția membrilor Comisiei sau Grupurilor de lucru care examinează cererile. Grupurile pot include, de asemenea, reprezentanți ai donatorilor și altor structuri publice naționale și străine.
II. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectelor de grant și parteneriat implementate de SFPL în Moldova
Informații pentru Beneficiarii de granturi, Parteneri (persoane de contact și persoane care reprezintă beneficiarii de granturi și partenerii) și Beneficiari.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:
• desfășurarea acțiunilor precontractuale, în vederea încheierii contractului și după încheierea contractului – implementarea contractului și a proiectului de grant/parteneriat, inclusiv monitorizarea activităților proiectului;
• asigurarea respectării obligațiilor de raportare și evaluare a proiectelor;
• îndeplinirea altor obligații legale impuse SFPL în Moldova, inclusiv obligații care decurg din legislația fiscală și contabilă,
• asigurarea eventualelor pretenții, inclusiv a celor legate de punerea în aplicare a principiului responsabilității.
Domeniul de aplicare a datelor care trebuie procesate poate include:
• în cazul persoanelor de contact – prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele de adresă, alte informații necesare pentru punerea în aplicare a activităților proiectului.
• În cazul persoanelor împuternicite să reprezinte subiectul – prenumele, numele și funcția în cadrul organizației, iar în scopul desfășurării procesului de verificare în ceea ce privește dispozițiile privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a crimei organizate, regimurile anticorupție și de sancționare în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, precum și numărul național de identificare, data nașterii, adresa de reședință, cetățenia actuală, informații despre statutul beneficiarului efectiv în cadrul organizației.
• Pentru persoanele care participă la implementarea proiectului din partea Beneficiarului de grant sau a Partenerului – prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de reședință sau activitate profesională, date despre experiența de muncă și studiile obținute, precum și alte informații necesare pentru punerea în aplicare a activităților proiectului.
• În cazul persoanelor care reprezintă Beneficiarii de granturi/Partenerii și Beneficiarii, datele sunt prelucrate în legătură cu interesele legal justificate ale SFPL în Moldova în calitate de operator – desfășurarea activităților statutare, asigurarea eventualelor pretenții, inclusiv a celor legate de implementarea principiului responsabilității contractului și proiectul de grant/parteneriat, inclusiv monitorizarea activităților proiectului, asigurarea respectării obligațiilor de raportare, evaluarea proiectului, asigurarea contactului cu Beneficiarul de granturi/Partenerul, asigurarea eventualelor pretenții, inclusiv a celor legate de implementarea principiului responsabilității.

Beneficiarii de granturi, Partenerii (persoane de contact și persoane care reprezintă Beneficiarii de granturi și Partenerii) și Beneficiarii au următoarele drepturi în conformitate cu articolele 15-22 din RGPD: link
Dacă sunteți Beneficiar de grant/Partener și furnizați date despre alte persoane fizice (Beneficiari, alte persoane legate de implementarea proiectului), trebuie să vă amintiți obligația de a informa aceste persoane cu privire categoria și scopul prelucrării datelor lor personale, de a furniza aceste date cu caracter personal către SFPL în Moldova și de a informa aceste persoane cu privire la drepturile lor.
III. Procesul de atribuire a contractului în conformitate cu procedura de achiziție
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul desfășurării procedurii de achiziție și încheierii contractului, iar temeiul legal al prelucrării este reprezentat de obligația legală de a aplica procedurile formalizate de atribuire a contractelor de achiziție încredințate SFPL în Moldova.
Domeniul de aplicare al datelor prelucrate poate include prenumele, numele, data nașterii, adresa de e-mail, date privind cetățenia, informații despre organizație, funcția în organizație, numărul de telefon, date privind adresa, informații despre contul bancar și alte informații prevăzute de legea și Politica de achiziții.
IV. Prelucrarea datelor în procesul de selecție a angajaților candidați și prestatorilor de servicii
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:
implementarea procesului de selecție a angajaților și prestatorilor de servicii și stabilirea relațiilor de muncă sau relațiilor de colaborare pe baza de contracte civile legale.
Domeniul de prelucrare a datelor candidaților poate include: prenumele, numele, date privind experiența de muncă, studii, datele de contact, alte informații furnizate în mod voluntar în CV și alte documente (de exemplu, o scrisoare de motivație) transmise către SFPL în Moldova.
Datele cu caracter personal în procesul de recrutare a viitorilor angajați sunt prelucrate din următoarele motive: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiunii legale impuse SFPL în Moldova în legătură cu dispozițiile corespunzătoare din Codul Muncii, pentru întreprinderea acțiunilor înainte de încheierea contractului și pentru executarea contractului la care subiectul de date este parte, în legătură cu interesul justificat legal al SFPL în Moldova.
Datele cu caracter personal ale candidaților sunt furnizate angajaților autorizați ai SFPL în Moldova.
Datele sunt prelucrate pentru perioada necesară pentru desfășurarea procesului de recrutare a personalului și asigurarea eventualelor pretenții, iar în cazul consimțământului – pentru recrutarea ulterioară.
Candidații pentru un post în SFPL în Moldova au următoarele drepturi în conformitate cu articolele 15-22 din RGPD: link
V. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților.
Datele cu caracter personal ale salariaților sunt prelucrate din următoarele motive: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine SFPL în Moldova în legătură cu dispozițiile corespunzătoare, printre altele, din Codul Muncii, legislația fiscală, asigurarea socială, pentru luarea măsurilor înainte de încheierea unui contract și pentru a pune în aplicare prevederile acestuia la care subiectul de date este parte.
Datele cu caracter personal ale salariaților sunt furnizate angajaților autorizați ai SFPL în Moldova, și în măsura necesară pentru încheierea contractelor în conformitate cu prevederile legale de către: donatori, fondul de asigurări sociale, alte departamente și instituții abilitate cu drept de control prin lege, precum și auditori în măsura în care este necesar pentru efectuarea auditului. Cu acordul, datele cu caracter personal pot fi transmise și altor organizații, cum ar fi companiile formare profesională în scopul desfășurării unui training, atelier de lucru, seminar, eveniment de team-building.
Salariații SFPL în Moldova au următoarele drepturi în conformitate cu articolele 15-22 din RGPD: link

VI. Prelucrarea datelor în legătură cu procedura whistleblowing (denunțarea încălcărilor și protecția informatorilor)
Furnizarea de date în cadrul procedurii de denunțare a încălcărilor (procedurii whistleblowing) nu este obligatorie, iar următoarele reguli se aplică în cazul în care persoana care denunță încălcările a furnizat datele sale.
Datele cu caracter personal ale informatorilor vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
• de a analiza notificarea primită și de a desfășura o anchetă în conformitate cu procedurile SFPL în Moldova și cu legile general aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului – temeiul legal este acela de a respecta obligația legală de a implementa o procedură prin care angajații sau alte persoane care desfășoară activități pentru SFPL în Moldova să raporteze încălcări reale sau potențiale ale normelor în legătură cu interesul legitim al SFPL în Moldova de a contracara încălcările;
• de a identifica și a limita abuzurile în legătură cu activitățile SFPL în Moldova și a efectua o anchetă. Temeiul legal al prelucrării este interesul justificat legitim al SFPL în Moldova de a-și proteja interesele de proprietate împotriva posibilelor abuzuri;
• de a formula eventuale pretenții sau de a se apăra împotriva pretențiilor formulate împotriva SFPL în Moldova. Temeiul legal al prelucrării datelor este interesul justificat legal al SFPL în Moldova, în calitate de operator de date, de a crea condițiile pentru stabilirea, investigarea sau apărarea împotriva pretențiilor.
Datele pot fi transmise către următoarele organizații:
• subiecții și autoritățile autorizate să prelucreze date în baza dispozițiilor legale,
• subiecții pe care SFPL în Moldova îi împuternicește să efectueze lucrări legate de activitățile sale, inclusiv furnizorii de soluții și servicii IT, precum și subiecții care prestează servicii de arhivare și distrugere a documentelor.
Datele cu caracter personal ale informatorilor vor fi păstrate până la finalizarea anchetei. După finalizarea anchetei, datele pot fi păstrate până la expirarea termenului de prescripție a cererilor legate de ancheta finalizată.
Informatorii au următoarele drepturi în conformitate cu articolele 15-22 din RGPD: link