logo-loader
Achiziții

Anunț: selectarea prestatorului de servicii  în vederea dezvoltării și livrării modulului de instruire „Monitorizarea și evaluarea proiectelor”

Vizite: 107
Data publicării: 2.08.2023
Termen de executare: septembrie – decembrie 2023
Termen limită de aplicare: 28.08.2023

Principii de realizare a serviciilor: 

 • Accent pe studii de caz  – elemente care ar aduce claritate și o mai mare percepere a informației prezentate. 
 • Aplicații practice – exerciții clar formulate, fiind mai ușor de memorizat aspectele teoretice pentru participanții la instruiri. Formatorii trebuie să fie prietenoși și să ofere o sesiune interesantă, pe principii de colegialitate. 
 • Flexibilitate – adaptarea la necesitățile partenerilor la nivel regional și local, prin dialog cu Solidarity Fund PL în Moldova și MIDR. 

Sarcini și responsabilități:  

 • Examinarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027.   
 • Analiza prevederilor documentului „Recomandări pentru autoritățile publice locale privind organizarea cadrului instituțional și de planificare la nivel local pentru inițierea implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027”1.  
 • Elaborarea unui modul de dezvoltare a capacităților la nivel central, regional și local cu tema: monitorizarea și evaluarea proiectelor.  
 • Consultarea modulului de dezvoltare a capacităților cu SFPL în MD, și validarea acestuia de către MIDR.  
 • Pregătirea conceptului și agendei instruirilor, a materialelor tematice de suport și consultarea acestora cu SFPL în MD și MIDR.  
 • Organizarea și desfășurarea sesiunii de instruire cu participarea reprezentanților UIP-urilor din 6 orașe-poli de creștere, reprezentanții ai 4 Agenții de Dezvoltare Regională și ai MIDR.  
 • Comunicarea regulată și raportarea către SFPL în MD privind progresul realizării sarcinilor și altele. 

Cerințe față de aplicanți: 

 • Competențe și abilități de instruire în domeniile specificate mai sus – persoane care dețin studii de masterat (sau echivalent) în domeniul Managementul Proiectelor, Administrației Publice, Drept, Politici Publice sau alte sfere conexe domeniilor specificate în prezenții Termeni de Referință
 • Min. 80% din echipă sunt specialiști din Republica Moldova (în cazul companiilor și grupurilor de experți). 
 • Cel puțin 2 experiențe dovedite de organizare și livrare a instruirilor pe tematici similare în ultimii 5 ani. 
 • Experiență de lucru cu autoritățile publice locale, structuri regionale și, opțional, cu instituții centrale din Republica Moldova. 
 • Cunoștințe despre politicile naționale din domeniul dezvoltării regionale/urbane și cadrul legal specific în domeniul monitorizării și evaluării proiectelor din Republica Moldova. 
 • Abilități de prezentare și comunicare publică și interacțiune cu publicul. 
 • Competențe privind elaborarea suporturilor de curs. 
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii română (vorbire și scriere), cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj.  

Termenul estimativ de realizare a activităților:  perioada septembrie – decembrie 2023. 

Aplicanți eligibili: Companii de consultanță/ Expert/ Grup de experți cu experiență și cunoștințe vaste în domeniul monitorizării și evaluării proiectelor. 

Dosarul trebuie trimis până la 28 august 2023, ora 10.00, la adresa de email: procurements@solidarityfund.md cu titlul mesajului: Ofertă – Modul Monitorizarea și Evaluarea proiectelor; cu specificarea formatului de aplicare în conținutul mesajului (e-mail): companie, grup de experți sau expert independent. 

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.   

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și regulilor interne. Furnizarea datelor cu caracter personal se efectuează în mod voluntar. Refuzul furnizării datelor duce la imposibilitatea încheierii contractului cu Solidarity Fund PL în Moldova. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, la portabilitatea și rectificarea acestora. Datele cu caracter personal pot fi transmise partenerilor de dezvoltare, auditorilor, organelor publice de drept, avocaților – în scopul controlului Solidarity Fund PL în Moldova, protecției drepturilor, rezolvării litigiilor. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Orice întrebări privind datele cu caracter personal pot fi direcționate către Solidarity Fund PL în Moldova prin poșta electronica  info@solidarityfund.md. 

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale. 

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate, dacă asta prevede procedura.